Belangrijke mededeling i.v.m Covid-19

Mededeling d.d. 24 januari 2022:

Beste mensen/kerkleden,
Gelet op het huidig aantal mensen die in onze kerk besmet zijn en het gegeven dat sommigen pas eind vorige week positief zijn getest, menen wij er verstandig aan te doen om de kerkdeuren ook aanstaande woensdag 26 januari gesloten te houden. De dienst kan via livestream worden gevolgd. Wij kunnen nu wel met zekerheid zeggen dat de kerkdeuren aankomende zondag weer opengaan. Iedereen is dan vanaf 1000u welkom, waarna de ochtenddienst om 1100u begint. Wij hopen jullie en de bezoekers dan hartelijk te mogen verwelkomen.
De Deur

Dear people/church members,
In view of the current number of people who are infected in our church and the fact that some have only tested positive at the end of last week, we think it wise to keep the church doors closed this coming Wednesday, January 26. The service can be followed via livestream. We can now say with certainty that the church doors will open again Sunday the 30th of January. Everyone is welcome from 1000h, after which the morning service starts at 1100h. We hope we can welcome you and the visitors then.
The Door

Mededeling d.d. 13 november 2021:

Beste kerkmensen, ondanks de vele inspanningen is het COVID-19 virus nog niet uit ons midden verdwenen. Dit noodzaakt niet alleen de landelijke politiek maar ook wij om de broodnodige maatregelen te treffen. Teneinde dit virus buiten de kerkmuren te houden gelden voor alle kerkactiviteiten vanaf zondagmorgen 14 november tot zondagmorgen 05 december de volgende maatregelen: 1. Bij binnenkomst en tijdens het lopen is het dragen van een mondkapje verplicht. Tijdens het zitten mag deze worden afgezet. 2. Geen handen schudden. 3. Bij klachten thuisblijven (geldt voor alle leeftijdsgroepen). 4. Bij contact of vermoeden ervan met iemand die positief is getest thuis blijven en een zelftest doen (geldt voor alle leeftijdsgroepen). Bij een negatieve test ben je welkom in de kerk. Het RIVM adviseert de zelftest te doen op de vijfde dag na het contactmoment of vermoeden ervan. 5. Om de contact momenten te beperken wordt in deze periode geen koffie/thee geschonken. Vanwege de manier waarop de kerkactiviteiten zijn georganiseerd kunnen wij helaas geen onderscheid maken tussen bepaalde leeftijdsgroepen. Om het virus de baas te kunnen blijven en de kerkactiviteiten ongestoord door te kunnen laten gaan, hebben wij de volledige medewerking van iedereen nodig. Aan jullie volledige steun twijfelen wij niet aan. Dank daarvoor!

Pastor

***

Dear church people, despite the many efforts, the COVID-19 virus has not yet disappeared from our midst. This requires not only national politics but also us to take the muchneeded measures. In order to keep this virus outside the church walls, the following measures apply to all church activities from Sunday morning 14 November to Sunday morning 05 December: 1. When entering and walking, wearing a mask is mandatory. It may be taken off while sitting. 2. Do not shake hands. 3. Stay at home in case of complaints (applies to all age groups). 4. In case of contact or suspicion of contact with someone who has tested positive, stay at home and do a selftest (applies to all age groups). If the test is negative, you are welcome in the church. The RIVM advises to do the selftest on the fifth day after the contact moment or suspicion thereof. 5. To limit contact moments, no coffee/tea is served during this period. Unfortunately, due to the way church activities are organised, we cannot distinguish between certain age groups. In order to stay in control of the virus and to allow church activities to continue undisturbed, we need the full cooperation of everyone. We have no doubts about your full support. Thank you for that!

Pastor